Why it’s cool to suck at jiu jitsu | Jiu Jiu’s BJJ Blog

http://jiujiubjj.com/brazilian-jiu-jitsu/sucking-at-jiu-jitsu/

Posted from WordPress for Android